Bilimsel Program

9 KASIM 2023 - KURSLAR

14:00 - 18:30 İskelet Displazisi Kursu
14:00 - 18:45 Yeni Nesil Dizi Analizi Kursu

10 KASIM 2023

09:00 - 09:20 AÇILIŞ
Ferda Özkınay, Tahir Atik
09:20 - 10:00 AÇIK OTURUM
Oturum Başkanları: Ergül Tunçbilek, Cihangir Özkınay, Memnune Yüksel Apak
Çocuk Genetik Hastalıkları Bilim Dalı Tarihçesi
Derya Erçal, Ferda Özkınay, Koray Boduroğlu, Beyhan Tüysüz, Nursel Elçioğlu
10:00 - 11:00 PANEL: Çocukluk Çağı Epilepsileri ve Genetik
Oturum Başkanları: Kürşad Aydın, Ercan Mıhçı
  Genetik Epilepsiler
Sarenur Gökben
Tedaviye Dirençli Epilepsilerde Epigenetik Mekanizmalar
Semra Gürsoy
Tedaviye Dirençli Epilepsilerde Gen Tedavisi ve Gen Modülasyonları
Hatice Mutlu
11:00 - 11:15 KAHVE ARASI
11:15 - 12:15 PANEL: Nörogelişimsel Bozukluklar ile İlişkili Yeni sendromlar / Yeni Genler
Oturum Başkanları: Aycan Ünalp, Özgür Çoğulu


 
Kortikal Gelişimsel Bozukluklarına Yaklaşım
Nihal Olgaç Dündar
İskelet ve Deri Bulguları ile Seyreden Yeni Tanımlanan Nörogelişimsel Bozukluklar
Pelin Özlem Şimşek Kiper
Otizm ile Seyreden Yeni Tanımlanan Nörogelişimsel Bozukluklar
Hande Kaymakçalan Çelebiler
12:15 - 12:45 KONFERANS
Oturum Başkanları: Nursel Elçioğlu, Özlem Giray Bozkaya
  Sık Görülen Kromozomal Hastalıklar ve Mikrodelesyon/duplikasyon Sendromlarında Hasta İzlemi
Ayşegül Yılmaz
12:45 - 13:30 ÖĞLE ARASI
13:30 - 14:00 UYDU SEMPOZYUMU
Oturum Başkanları: Tahir Atik, Esra Işık
Genetik Tanıda Yapay Zekanın Kullanımı
Erşen Kavak (Genomize'nin Katkılarıyla)
14:00 - 14:45 PANEL: Genetik Analizlerin Klinik Kullanımında Yeni Yöntemler, Yeni Teknolojiler 
Oturum Başkanları: Eda Utine, Banu Nur
  Kopya Sayısı Değişikliklerinin Analizinde Yenilikler
Tahir Atik
Uzun Okumalı Yeni Nesil Dizi Analizi Yöntemleri
Hüseyin Onay
14:45 - 15:30 PANEL: Enerji Metabolizması Hastalıklarında Genetik Hedefli Yeni Tedaviler
Oturum Başkanları:Koray Boduroğlu, Samim Özen

 
Bardet Biedl Sendromu ve Tedavisi
Fatih Ezgü
Lipodistrofi ve Tedavisi
Barış Akıncı - Online
15:30 - 15:45 KAHVE ARASI
15:45 - 16:30 PANEL: CRISPR teknolojileri ve tedavideki yeri
Oturum Başkanları: Ferda Özkınay; Çetin Kocaefe
  CRISPR Teknolojilerinin Genom Analizi ve Tedavide Kullanımı
Çetin Kocaefe
CRISPR Technologies in Epigenome Editing
Rutger A. F. Gjaltema - Online
  SALON A SALON B SALON C
16:30 - 17:30   SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 1 KISA SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 1
  Oturum Başkanları: Ayşegül Yılmaz,
Seda Kanmaz

Sözlü Bildiri listesi için tıklayınız.
Oturum Başkanları:  Muzaffer Polat,
Hande Kaymakçalan Çelebiler

Kısa Sözlü Bildiri listesi için tıklayınız.
17:30 - 17:45 KAHVE ARASI
17:45 - 18:15 KONFERANS
Oturum Başkanları: Hasan Tekgül; Esra Kılıç
Treatment and Molecular Pathways in PTEN Hamartoma Tumor Syndrome
Mustafa Şahin - Online

11 KASIM 2023

09:00 - 09:45 PANEL: Üçlü Tekrar Hastalıkları ve Güncel Tedaviler
Oturum Başkanları: Derya Erçal, Deniz Yılmaz 

 
Üçlü Tekrar Hastalıklarında Moleküler Mekanizmalar ve Tanı
Esra Kılıç
İzlem ve Güncel Tedaviler
Gizem Ürel Demir
09:45 - 10:15
 
KONFERANS
Oturum Başkanları: Nursel Elçioğlu, Ertürk Levent
Genetics in Aortopathies
Bart Loeys
10:15 - 10:30 KAHVE ARASI
10:30 - 11:15 PANEL: Zihinsel Yetersizlikte RNA ve Epigenetik
Oturum Başkanları: Ayşe Tosun, Eda Utine
  RNA ve Epigenetik
Özlem Doğan
Yeni Tedaviler
Dilek Uludağ Alkaya
11:15 - 12:15
 
KONFERANS
Oturum Başkanı: Fatih Ezgü,  Deniz Yüksel
Nörometabolik Hastalıklarda Multiomik Yaklaşımı ile Yeni Tedaviler: Lizozomal Depo Hastalıkları
İlyas Okur
12:15 - 13:00 ÖĞLE ARASI
13:00 - 13:30
 
KONFERANS
Oturum Başkanı: Ferda Özkınay, Ali Dursun
Disease Modeling in Congenital Retinal Disorders
Rajesh Rao
13:30 - 14:15 PANEL: FGFR3 İlişkili Hastalıklar ve Tedavisi
Oturum Başkanları: Beyhan Tüysüz, Pelin Özlem Şimşek Kiper
  Akondroplazi ve Tedavisi
Yasemin Alanay
FGFR3 ile İlişkili Diğer Hastalıklar ve Tedavisi
Esra Işık
14:15 - 14:30 KAHVE ARASI
14:30 - 15:15 PANEL: Genetik Geçişli Hareket Bozuklukları
Oturum Başkanları: Muzaffer Polat; Ercan Mıhçı

 
Genetik Geçişli Hareket Bozukluklarının Genetik Özellikleri
Hatice Mutlu
Genetik Geçişli Hareket Bozukluklarının Klinik Özellikleri
Sanem Keskin Yılmaz
15:15 - 16:00 PANEL: Spinal Musküler Atrofide Tanı, Tedavi ve İzlem
Oturum Başkanları: Kürşad Aydın; Cumhur Gündüz

 
Spinal Musküler Atrofi Tanı ve Tedavisinin Genetik Özellikleri
Esra Işık
Spinal Musküler Atrofi Tanı, Tedavi, ve İzlemde Klinik Yaklaşım
Uluç Yiş
16:00 - 16:15 KAHVE ARASI
  SALON A SALON B SALON C
16:15 - 17:15
 
  SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 2 KISA SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 2
  Oturum Başkanları: Pınar Gençpınar, Nilay Güneş
Sözlü Bildiri listesi için tıklayınız.
Oturum Başkanları: Tahir Atik, Hatice Mutlu
Kısa Sözlü Bildiri listesi için tıklayınız.
17:15 - 17:30 KAHVE ARASI
  SALON A SALON B SALON C
17:30 - 18:30
 
  SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 3 POSTER BİLDİRİ OTURUMU
(Poster Sergi Alanı)
  Oturum Başkanları: Banu Nur, Özlem Doğan
Sözlü Bildiri listesi için tıklayınız.
Oturum Başkanları:
Dilek Uludağ Alkaya, Gizem Ürel Demir,
Esra Kılıç, Semra Gürsoy

Poster Bildiri listesi için tıklayınız.

12 KASIM 2023

  SALON A SALON B
9.00 - 10.30
 
  SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 4
  Oturum Başkanları: Melike Ataseven, Müge Ayanoğlu
Sözlü Bildiri listesi için tıklayınız.
10:30 - 11:00 KAHVE ARASI
  SALON A
11.00 - 12.00 Akılcı İlaç Kullanımı
Gizem Ürel Demir
12.00 - 12.30 Kapanış    


Etkinlik Tarihi 
09-12 Kasım 2023

Erken Kayıt Son Tarih
07 Ağustos 2023

Bildiri Son Gönderim Tarihi
30 Eylül 2023
 
 
İletişim:
MOTTO TURİZM
Bahriye JORDAN
jordan@motto.tc